Le vrai Nom de Dieu pour les Noirs: La priere des Haitiens, priyè pou ayisyen jwenn jistis


Nou rele w Legba,

Tande n Papa

Tande vwa n

Papa Legba

Devan,

Dèyè,

Lèzòm kanpe

Yo sou brenzeng yo

Yo rasanble tèt yo ansanm

Yo ini fòs ak pouvwa yo

Pou yo fè n lagè

San n pa fè yo anyen

Nou rele w Legba

Tande n

Tande vwa n

Tande rèl nou

Gade traka n

Gade tray nou

Wè mechanste

lèzòm ap fè n

Jan yo kokobe n

Jan y ap fè konplo

Jan y ap chache divize n

Pandan y ap volè n sa n genyen

Ti kichòy ou sere pou nou yo

Legba papa Bondye n

Gen sa ki rele w Bondye,

Gen lòt ki rele w Ala,

Gen kèk ki rele w Jova,

E gen lòt ankò

Ki rele w Yave ak Letènel

Nan male nou ye

San n y ap vèse

Dlo k ap kouri nan je n

Grangou k ap toufounen n

Toupizi y ap toupizi n

Soufri n ap soufri

Kriye n ap kriye

Twòp pou nou n ap di w

Tanpri souple Legba

Panche zòrèy ou

Tande n papa

Se ou menm nou genyen

Nou pa konn okenn lot sekou

Ki ka vin sove n

Se nan Vre Non W nou rele W

Bon jan non W papa, Legba!

Legba, Papa, Bondye,

Gran Met pa nou an

Se Ou sel ki Bondye,

Sel vre Bondye tout bon an

Soti je W nan nyay yo

Pou ka wè nou menm pitit Ou

Papa Legba,

Bondye ki Bondye nou an

Ou menm,

Ki gen pi gwo pouvwa a

Pouvwa ki pouvwa,

Pouvwa sa ki byen yo

Ak pouvwa sa ki mal yo

Sou tout sa ki ekziste

Sou tè a e nan syèl ou yo

Se pou desann sou tè a,

Kote n ap viv koulye a

Papa Legba gran Met nou an,

Se pou w vin kase

Pisans mechan yo:

Sa yo nou te bay lavi yo

Lo pesonn pa t vle yo

Sa nou akeyi zansèt yo

Le yo te nan mawon

Sa nou te ede yo

Jounen jodi a

K ap brase peyi n yo

K ap fè koule san n yo

Sa k ap touye frè ak sè n

Sa ki ap toupizi peyi n

Sa yo ki kwè yo fo pase n

Ki pa vle n vanse yo

Tout moun ak tout peyi

K ap konplote nan do n yo

Pou nou toujou ret bèk atè

Papa Legba,

Ou menm ki Bondye

Bondye tout bon an

Pa p janm gen lòt bondye

Ki ka sanble ave w.

Se pou brase latè:

Kote ènmi n yo ap viv yo

Se pou kay yo tranble

jis yo disparèt sou tè a

Legba papa, ou menm

Ki fè loray gwonde

Ou menm ki fe zèkle klere,

Se pou zèkle brile yo.

Ou menm ki fè lapli tonbe,

Se pou dlo devaste yo

Konsa,

W a bwase trip yo,

Wa brase lespri yo

Wa toumante nanm yo

Jouk yo pran konsyans

Se ou menm sèl

Ki se sèl bondye tout bon an

Ayibobo pou pou non W

Ayibobo pou Wayom Ou

Pou toutan k ap gen tan

Legba,

Bondye ki bondye

Tout lòt bondye yo

Se ou ki pi fò

Se Ou ki pi gran

Se Ou sèl ki gen pouvwa

Apre w

Pa gen lòt Bondye

Ki ka pi gwo Bondye

Pase w Papa Legba

Ou menm ki kreye

Syèl la

Ak tè a,

Se Ou ki chèf

Se sèl Ou menm ki kòmandè:

Nou rele W,

Jodi a

E kounye a

Sòti nan silans Ou,

Sòti nan kachèt Ou ye a

Mache we n

Kontre avè n,

Pase pran n

Vin batay bo kote n

Nou nan konba

konba pa w la

Konba Ou chwazi pou nou an

Legba Bondye Papa n,

Se Ou sel ki bay pasaj

Nan Non W

Nou rele

Lespri zansèt nou yo

Nou rele

Simbi nan dlo

Papa loko

Nou rele

Grann Kitann

Ogou Feray

Gede Ibo

Bawon Sanmdi

Nous rele

Mèt kalfou

Marasa de

Marasa twa

Marasa kat ak sèt

Pou yo vin ede n

Nan konba n ye

Legba Papa

Se pou lespri Dantò desann

Se pou lespri Freda desann

Se pou Petro desann

Se pou Agwe desann

Se pou Danbala Desann

Se pou Agwe vini

Fok chanpwel pran lari

Se pou Ayida djyayi

Se pou Tijan kanpe

Se pou Chango limen

Se pou bizango doubout

Se pou Makandal tounen

Se pou Boukman vini

Se pou Tousen re parèt

Se pou Kristòf fòtifye n

Se pou Desalin jwenn assassen l yo

Papa legba

Nou rele lespri n,

Nou kòmande fòs nou

Pou yo vin batay bò kòte n

Pou kwape enmi n

Nou rele WLegba,

Tande n,

Tande vwa n

Jodi a

Nou rele W Legba

Ou wè vi n an danje

Vwa soufrans nou

Nou depoze l devan w papa

Nan rèl nou,

Tande soufrans pèp ou a

K ap rele W

Vini vit Papa

Vin pote sekou w

Nou pa ka tann ankò

Nan Non zansèt nou yo

Se pou Ayiti

Retounen Peyi n

Se pou chak Ayisyen

Retounen Lib e libè

Se pou peyi n pwogrese

Pou chak Ayisyen viv alèz

Se pou tou moun Nwa lib

Toupatou kote yo ye a

Se pou yo pwogrese

Se pou yo devlope

Se pou yo toujou pi entelijan

Se pou peyi yo ye yo devlope

Se pou yo pran posesyon tout latè a

Mèsi papa Legba

Gras ak èd nou

N ap tabli wayom ou a

Sou tè a ak toupatou li nesesè

Hermann Cebert